แต่งงาน รบกวนขอตัวอย่างจดหมายรับรองความสัมพันธ์ค่ - WeddingSquare
WeddingSquare.com Homepage

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ดูรายละเอียด
Forum Home Forum Home > ชมรมเจ้าสาว > สะใภ้ อินเตอร์
  FAQ FAQ  Forum Search   Calendar   Register Register  Login Login

รบกวนขอตัวอย่างจดหมายรับรองความสัมพันธ์ค่Author
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
oamamm View Drop Down
New Member
New Member


Joined: 28 May 2008
Location: Togo
Posts: 2
Post Options Post Options   Quote oamamm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: รบกวนขอตัวอย่างจดหมายรับรองความสัมพันธ์ค่
    Posted: 28 May 2008 at 18:14
รบกวนขอตัวอย่างจดหมายรับรองความสัมพันธ์เพื่อนำไปประกอบการขอว ีซ่าดวยนะคะ..แบบว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษน่ะค่ะ  ก้อเลยไม่รู้ว่าจะเรียบรียบจดหมายอย่างไรดี...พอดีอยากไปเยี่ยม แฟนที่ญี่ปุ่นและท่องเที่ยวด้วยน่ะค่ะ...ช่วยตอบดวยนะค่ะ..ขอบค ุณล่วงหน้าค่ะ
Back to Top
honey_881 View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member
Avatar

Joined: 16 Apr 2006
Location: United Kingdom
Posts: 1533
Post Options Post Options   Quote honey_881 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 May 2008 at 22:50
ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก

เอกสารที่ต้องใช้
1.
หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
2.
ใบคำร้องขอวีซ่า
( แบบฟอร์มของสถานฑูตฯ หรือพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย )
1 ใบ
3.
รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
1 ใบ
4.
แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ ) ( ภาษาไทย )
(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
1 ใบ
5.
ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริงและสำเนา
1 ชุด
6.
  • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรั บรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
  • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทร วงพาณิชย์
  • ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังส ือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบีย นการค้าของผู้อุปการะ
  • ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังส ือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

    เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงห นังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด)
ฉบับจริง
1 ชุด
7.
ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู ้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่ แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า
ฉบับจริงและสำเนา
1 ชุด
8.
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน การเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรื อพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิ สาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบ ครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
ฉบับจริงและ
สำเนาทุกหน้า
1 ชุด


กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

  เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง : (อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถยกเว้นเอกสารเหล่านี้)
จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักก ัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเ นาหน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น


กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอ บค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น
(เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้)

อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์ม ของเอกสาร สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ [ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่า แยกตามสัญชาติต่างๆ] http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html ซึ่งจะมีตัวอย่างของแบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้

 
  หมายเหตุ :
 
  1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้าง ต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตจะไม่สามารถรับคำร้องขอวีซ่าได้
  2. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08.30 – 11.45 น. ที่ช่องหมายเลข 1 และ 2
  3. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) สถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่นคำร้อง กรุณาตรวจยืนยันวัน ที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่สถานทูต จะคืนหนังสือเดินทางให้ใช้เวลาเร็วที่สุดคือ อีกสองวันทำการถั ดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13.30-16.00 น. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทางสำห รับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่คิดว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่าสอง วันทำการถัดไป เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการ เดินทาง หรือแล้วแต่ถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม, การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังก ระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทางสถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลและระบุ ว่าให้รอ [ทางสถานทูตจะติดต่อทางโทรศัพท์ให้มาฟังผลในภายหลัง] ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเด ินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนก ารเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากสถานทูตญี่ปุ่นหลัง จากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยให้แจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล( ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข5หลัก) และหมายเลขบาร์โค้ด (ตัวเลข8หลัก) อนึ่งกรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้อ งใช้เวลาอย่างน้อยสองวันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็ว กว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วยภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 , 0-2696-3003


อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนไทย ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2008 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วีซ่าทั่วไป 900 บาท
วีซ่า Multiple 1,800 บาท (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง)
วีซ่าทรานซิท 220 บาท (สำหรับการเดินทางผ่าน)ข้อมูลจากเว็บไซท์สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดือนมีนาคม 2008**ข้อข้องใจเรื่องวีซ่า..มาตรงนี้ค่ะ..**    ลองคลิกเข้าไปดูที่ลิงค์นี้ค่ะ ค่อยๆ ไล่ไปจะมีเพื่อนๆ หลายประเทศลงตัวอย่างการเขียนจดหมายบอกถึงความสัมพันธ์ และจดหมายเชิญของทางฝ่ายชายด้วยน่ะค่ะ เท่าที่รู้หน้าที่ 2 จะมีตัวอย่างจดหมายเชิญของประเทศอังกฤษ ที่น้องอ้นเอาลงไว้ค่ะ ลองดูหลายๆ แบบประกอบกันค่ะ  ขอให้โชคดีค่ะ
..ไก่..สะใภ้ UK.. Mr.&Mrs.Peacock
Back to Top
heynoon View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member


Joined: 08 Jul 2007
Location: United Kingdom
Posts: 3869
Post Options Post Options   Quote heynoon Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 May 2008 at 05:59
โอ้โหๆๆๆๆ พี่ไก่ขา  ตอบละเอียดมากๆๆๆๆ เจ้าของกระทู้คงหายสงสัยไปเลย
Back to Top
oamamm View Drop Down
New Member
New Member


Joined: 28 May 2008
Location: Togo
Posts: 2
Post Options Post Options   Quote oamamm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 May 2008 at 13:08

ขอบคุณ คุณ honey_881 มากเลยค่ะEdited by oamamm
Back to Top
trygve View Drop Down
New Member
New Member
Avatar

Joined: 28 Jun 2009
Location: Thailand
Posts: 25
Post Options Post Options   Quote trygve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 Jul 2009 at 22:44

แอบมาอ่านค่ะอยากได้ข้อมูลเหมือนกัน คริ คริ

 Edited by trygve
Back to Top
 Post Reply Post Reply

Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.125 seconds.