แต่งงาน เอกสารที่ต้องใช้ตอนจดทะเบียนสมรสค่ะ - WeddingSquare
WeddingSquare.com Homepage

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ดูรายละเอียด
Forum Home Forum Home > กระดาน-ถามตอบ WeddingSquare.com > ทั่วไป
  FAQ FAQ  Forum Search   Calendar   Register Register  Login Login

เอกสารที่ต้องใช้ตอนจดทะเบียนสมรสค่ะAuthor
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
nok29 View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member
Avatar

Joined: 20 Feb 2006
Posts: 448
Post Options Post Options   Quote nok29 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: เอกสารที่ต้องใช้ตอนจดทะเบียนสมรสค่ะ
    Posted: 28 Feb 2007 at 21:15

เห็นว่าเพื่อนๆสงสัยกันเยอะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเ บียนสมรส การขอร่วมใช้นามสกุล และ การย้ายทะเบียนบ้าน พอดีเราก็หาข้อมูลเรื่องนี้ มาได้ ก็เลยอยากเอาข้อมูลที่ได้มา มาแบ่งให้กับเพื่อนๆ หวังว่ามันคงมีประโยชน์บ้างนะคะ

การจดทะเบียนสมรส

ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

 

 

1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย

2. กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้

3. ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

4. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

5. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

6. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

7. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

8. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

      - - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

      - - สมรสกับคู่สมรสเดิม

      - - มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

      - - ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

9. ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

 

เอกสารที่ใช้

 

 

1. บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

2. สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ

3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

 

1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

4. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองการแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักงานเขต 

 

สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม

 

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าปรับ : 

1. การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

2. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน

3. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท 

 

สถานที่ติดต่อ / ยื่นเอกสาร : 

1. ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต

2. ศูนย์สอบถามข้อมูลทางการทะเบียน โทร. 1548 

 

การขอร่วมใช้นามสกุล

ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เอกสารที่ใช้

 

 

สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล

       1. สำเนาทะเบียนบ้าน

       2. บัตรประจำตัวประชาชน

       3. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2)

สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล

       1. สำเนาทะเบียนบ้าน

       2. บัตรประจำตัวประชาชน

       3. หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

 

1. เจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.5 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2)

2. นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอหลักฐานการจดทะเบียนชื่อสกุล เมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณาอนุญาต และออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบที่กรมการปกครองกำ หนดให้แก่เจ้าของชื่อสกุลเพื่อมอบให้ผู้ที่จะขอร่วมใช้ชื่อสกุล

3. ผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือ อนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล

4. นายทะเบียนตรวจสอบคำขอและหลักฐานการอนุญาตเมื่อเห็นว่าถูกต้องจ ะพิจารณาอนุญาตและออกหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตให้แก่ผู้ขอและเ รียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท

5. ผู้ขอนำหนังสือสำคัญไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่ นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน 

 

 

 

สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม

 

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าปรับ : 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

 

สถานที่ติดต่อ / ยื่นเอกสาร : 

กรมการอำเภอ (นายอำเภอ) อำเภอใดก็ได้ 

 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ : 

1. ศูนย์สอบถามข้อมูลทางการทะเบียน โทร. 1548

2. ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของคุณ 

 

 

 

 

การย้ายที่อยู่และทะเบียนบ้านจากปลายทาง (ย้ายปลายทาง)

 

 

การแจ้งย้ายปลายทาง หมายถึง ผู้ที่ย้ายที่อยู่สามารถไปแจ้งย้ายออกและย้ายเข้า ณ สำนักทะเบียนแห่งที่อยู่ใหม่ โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิม ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ควรเป็นผู้แจ้งย้ายด้วยตนเอง

 

เอกสารที่จำเป็น

 

1.       สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า

2.       บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่ พร้อมหนังสือยินยอมให้เข้าอยู่ใน

        บ้านของเจ้าบ้าน

3.       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย

 

 

ขั้นตอน 

 

1.   ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า

2.   นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ โดยให้ผู้แจ้งลงลาย
มือชื่อในช่องผู้แจ้งย้ายออก และช่องผู้แจ้งย้ายเข้า สำหรับช่องเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า
ให้เขียนชื่อ
– สกุลตัวบรรจง

 

สถานที่ติดต่อ / ยื่นเอกสาร

 

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ย้ายเข้า

 

 

บริการออนไลน์ 

             

           การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ - ผู้ย้ายที่อยู่สามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมที่ตน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งถ้าเป็นการย้ายที่อยู่ระหว่างสำนักทะเบียนออนไลน์ 505 แห่ง ที่จัดทำทะเบียนบ้านสมุดพก ได้แก่ สำนักทะเบียนในจังหวัด กรุงเทพหมานคร ชลบุรี นครปฐม พิษณุโลก เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี สุราษฏร์ธานี สงขลา อำเภอเมืองปทุมธานี และสำนักทะเบียนในจังหวัดอื่น ๆ อีก 67 จังหวัด จำนวน 294 สำนักทะเบียน จะสามารถแจ้งย้ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เสร็จภายใน 15 นาที เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท 

 

 

 

ที่มา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

Back to Top
P'Gao View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member
Avatar

Joined: 24 May 2006
Location: Thailand
Posts: 376
Post Options Post Options   Quote P'Gao Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 Feb 2007 at 23:36
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีดี 
Back to Top
pim+ake View Drop Down
New Member
New Member
Avatar

Joined: 17 Nov 2006
Location: Thailand
Posts: 70
Post Options Post Options   Quote pim+ake Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 00:18
ขอบคุณค่ะ กำลังจะหาข้อมูลเพื่อไปจดทะเบียนพอดีเลย
Back to Top
mikimon View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member
Avatar

Joined: 31 Jul 2005
Location: Thailand
Posts: 792
Post Options Post Options   Quote mikimon Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 08:04

เบิร์ด จดแล้วเหรอ เป็นนางแล้วสิจ๊ะ

มิกิยังไม่จด รอมีน้องก่อน หวงนางสาวไปงั้นแหล่ะ

Back to Top
วทจบ มือใหม่ View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member


Joined: 03 Jul 2006
Posts: 2350
Post Options Post Options   Quote วทจบ มือใหม่ Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 08:18

ขอบคุณมากครับ

Back to Top
aeaw View Drop Down
New Member
New Member
Avatar

Joined: 22 Feb 2006
Posts: -4
Post Options Post Options   Quote aeaw Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 09:24
HI5
Back to Top
ibis View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member
Avatar

Joined: 06 Jun 2006
Location: Thailand
Posts: 1839
Post Options Post Options   Quote ibis Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 09:34
ขอบคุณมากค่ะ
Back to Top
XING View Drop Down
New Member
New Member
Avatar

Joined: 24 Jan 2007
Location: Thailand
Posts: 49
Post Options Post Options   Quote XING Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 13:02
thank you very much...(",)
Back to Top
gjasmineg View Drop Down
WSQ FanClub
WSQ FanClub


Joined: 10 Jan 2007
Posts: 102
Post Options Post Options   Quote gjasmineg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 18:23

ขอบคุณค่ะ กำลังหาขอมูลอยู่พอดี

Back to Top
pongade View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member


Joined: 21 Apr 2006
Location: Thailand
Posts: 591
Post Options Post Options   Quote pongade Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 20:55

ขอบใจมากจ้าเบิร์ด เป็นประโยชน์จริง ๆ

Back to Top
nongandy View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member
Avatar

Joined: 15 Nov 2006
Location: Thailand
Posts: 720
Post Options Post Options   Quote nongandy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 21:42
Back to Top
Bowie View Drop Down
Exclusive member
Exclusive member
Avatar

Joined: 16 Feb 2006
Location: Thailand
Posts: 590
Post Options Post Options   Quote Bowie Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Mar 2007 at 22:59
อยากรู้พอดีเลย ขอบคุณจ๊ะเบิร์ด
I Love You ka, Pasu
Back to Top
pla_jutamas View Drop Down
New Member
New Member
Avatar

Joined: 13 Dec 2009
Location: Thailand
Posts: 55
Post Options Post Options   Quote pla_jutamas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 Dec 2010 at 12:01
ขอบคุณมากมายจ้า  Tongue
Back to Top
 Post Reply Post Reply

Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.160 seconds.