นอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์

ทุน Quota Scheme

รายละเอียดทุน: เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรโดย Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาจากประเทศ กำลังพัฒนา อันได้แก่ ประเทศจาก South-, Central-, East- Europe และ Central-Asia โดยจัดสรรให้ทั้งหมด 1,100 หน่วยทุน

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท/เอก (รวมถึง Professional Studies ด้วย)

มูลค่าทุน:  ทุนเต็มจำนวน โดยได้รับเงินทุนเทียบเท่ากับนักเรียนชาวนอร์เวย์

คุณสมบัติ                                
- ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ก่อนวันเดินทาง
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และต้องได้รับการศึกษาอย่างต่ำสองปี ในระดับการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) จากประเทศบ้านเกิดของตน
 - มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500/500 (computer-based: 170) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 (computer-based: 6.0)
 - หากศึกษาเป็นภาษานอร์เวย์ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ Bergenstest ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ Norwegian Language Course Level 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ E หรือ ต้องได้รับการศึกษาระดับมัธยม โดยได้ผลการสอบวิชาภาษานอร์เวย์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 2

เงื่อนไข: ทุนการศึกษาจะแบ่งเป็น ร้อยละ 30 เป็นทุนให้เปล่า และร้อยละ 70 เป็นเงินทุนให้กู้ยืม (loan) แต่ทั้งนี้ หากผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาและกลับไปทำงานในประเทศ บ้านเกิดของตน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นในการชำระคืนเงินจำนวนดังกล่าว

ขั้นตอน: ผู้สนใจต้องดำเนินการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที ่ ประสงค์จะเข้าศึกษา และยื่นขอทุนผ่านทางสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ หน่วยทุน Quota Scheme จะปิดรับสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี และจะแจ้งผลการพิจารณาในวันที่ 15 เมษายน

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://siu.no/en/Programme-overview/Quota-Scheme

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุน:

State Universities:

Norwegian University of Life Sciences (UMB)
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
University of Bergen (UiB)
University of Oslo (UiO)
University of Stavanger (UiS)
University of Tromsø (UiT)

State University Colleges:
Agder University College
Akershus University College
Bergen University College
Bodø University College
Buskerud University College
Finnmark University College
Gjøvik University College
Harstad University College
Hedmark University College
Lillehammer University College
Molde University College
Narvik University College
Nord-Trøndelag University College
Oslo University College
Sami University College
Sogn and Fjordane University College
Stord/Haugesund University College
Sør-Trøndelag University College
Telemark University College
Tromsø University College
Vestfold University College
Volda University College
Østfold University College
Aalesund University College

State National Academies of the Arts:
Bergen National Academy of the Arts (KHIB)
Oslo National Academy of the Arts (KHIO)

State Specialised University Institutions:
MF Norwegian School of Theology
Norwegian Academy of Music (NMH)
Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH)
The Norwegian School of Veterinary Science
The Norwegian School of Sport Sciences (NIH)
The Oslo School of Architecture and Design (AHO)

Private Institutions of Higher Education:
Barratt Due Institute of Music
BI Norwegian School of Management
The Norwegian College of Eurytmy
Bergen Deaconess University College
The School of Mission and Theology
Norwegian Teacher AcademyQueen Maud’s College
Diakonhjemmet University College Rogaland
The Rudolf Steiner College of Education

 

 

สามารถค้นหาทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinnorway.no/sn/Tuition-Scholarships/Scholars hips